Minõségbiztosítás a gyógyszertárban

 

minbizt

Kovács Lászlóné
gyógyszerellátási szakasszisztens
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló


Minõségbiztosítás és környezetvédelmi elõírások a szakkórház gyógyszertárában

„Szólj, gondolj, tégy jót: s minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.”

(Vörösmarty Mihály)

A nagykállói Pszichiátriai Szakkórház 530 betegágyon és 4 szakrendelõben biztosítja a pszichiátriai fekvõ- és járóbeteg ellátást a megye mintegy 600 ezer lakosa számára. Az elmúlt évtizedekre visszatekintve láthatjuk, hogy az egészségügyi ellátásban törvényszerû igény a minõségi színvonal folyamatos növelése.

Az ápolás alapja és kulcsszava a törõdés, amely szakértelemmel párosulva az elkötelezettség legmagasabb formája. A beteg ember soha nem tekinthetõ a gyógyítás puszta tárgyának. Az egészségügy számos területén változásra van szükség, amely a jobb betegellátást szolgálja. A változások, az újítások jelen vannak életünkben, mindennapjainkban. E változások része a minõségbiztosítás, mely ma már nemcsak az ipari szférát érinti, hanem az egészségügyet, a kórházakat, a gyógyszertárakat is.

Világszerte megjelentek azon törekvések, amelyek célul tûzték ki az egészségügyi ellátások minõségügyi rendszerének kiépítését. Hazánk is csatlakozott ezen tudományos szintû tevékenységhez.

A minõségnek három alapvetõ feltétele van:

 • A minõségi szabvány (követelménye bizonyos standardok)
 • A szerzõdésben rögzítetteknek való megfelelés
 • A fogyasztói igényeknek való megfelelés

A minõségbiztosítás:

 • Azoknak a tevékenységeknek a gyûjtõfogalma, amelyek biztosítják, hogy a termék vagy szolgáltatás folyamatosan, megbízhatóan megfelel a kívánt vevõi minõségi szintnek.

Miért van szükség minõségbiztosításra?

 • Az egészségbiztosító a kórházak számára elõnyösebb feltételeket garantál, ha azok akkreditált minõségbiztosítással rendelkeznek.
 • A különbözõ tendereken, közbeszerzési pályázatokon kedvezõbb feltétellel vehetnek részt az akkreditált vállalatok, mi több, a részvétel maholnap ennek meglétéhez lesz kötve.

Az egészségbiztosítónál is rövidesen felvetõdhet, hogy a jövõben csak a minõségbiztosítással rendelkezõ kórházakkal, rendelõintézetekkel köt szerzõdést. Ugyanis, egy jól mûködõ minõségbiztosítás bizonyítottan csökkenti a költségeket, így a biztosító számára is megtakarítási lehetõséget jelent.

A minõség forradalma tettekre szólít.

Szakkórházunk az egészségügyi intézmények között másodikként szerezte meg 1997 decemberében az MSZ EN ISO 9002 szabvány szerinti tanúsítást.

Hogyan változtatta meg szakkórházunk életét a rendszer bevezetése?

A betegellátásban nincs két egyforma feladat, folyamatosan új és új kihívásokkal kell megbirkóznunk. Emiatt is lényeges, hogy megfeleljünk az elõírásainknak, kívánalmainknak. Ennek érdekében a minõséggel egyenrangú feladatként kell kezelnünk a dolgozóink folyamatos képzését, illetve ellenõrzését. Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink elismerik és sajátjuknak érzik minõségpolitikai célkitûzéseinket, enélkül nem lehetnénk eredményesek. Maga a rendszer érzékelhetõen jobbá tette mûködésünket, ma már a korábban elhanyagolt elemek is nagy hangsúlyt kapnak, ettõl pedig hatékonyabban dolgozunk. Belsõ auditok során felülvizsgáljuk munkánkat, melyet jegyzõkönyvben rögzítünk. A minõségi elvárásokat, a minõségi munkát több szempontból vizsgálva kell meghatározni.

Környezetünk nem lehet semleges az emberi élet szempontjából. Egyre inkább átértékelõdik az ember és a környezet közötti kapcsolat. Lehet az egészséget támogató, de lehet az egészségre ártalmas.

Ha környezetünkkel az egészséget támogatni s nem károsítani akarjuk, akkor tenni kell a támogató és fenntartó környezet létrehozásáért. A környezetet károsító hatások megelõzése érdekében, az eddigi Minõségbiztosítási rendszerünkkel összhangban vezettük be az MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR) és meg kívánunk felelni a BS 8800-as brit szabványban, illetve az MSZ/T 28800/1999 magyar szabványtervezetben meghatározott Munkahelyi Egészségvédelemmel és Biztonságirányítással kapcsolatos elvárásoknak is.

Célunk a három irányítási rendszer integrált megvalósítása. A Minõségügyi Környezetirányítási Egészségvédelmi és Biztonságirányítási Kézikönyv (MKEB Kézikönyv) az integrált rendszer alapdokumentuma, amely rögzíti a rendszer mûködését, és meghatározza a mûködésért felelõs személyek feladatát, felelõsségét, hatáskörét.

A minõségügyi rendszer hatékonyságának felülvizsgálatához és az új alkalmazottak oktatásához a Kézikönyvet használjuk fel. Az integrált rendszert négy szinten dokumentáljuk.


Elsõ szint

Minõségügyi, Környezetirányítási, Egészségvédelmi és Biztonságirányítási Kézikönyv (MKEB Kézikönyv), valamint tartalmazza a Minõségpolitikát és a Környezeti, Egészségvédelmi és Biztonsági Politikát.

Második szint

Eljárási utasítások, amelyek a tevékenységek részleteit határozzák meg.

Harmadik szint

Szakmai protokollok, munkaköri leírások, Szervezeti Mûködési Szabályzat, amelyek az általunk nyújtott tevékenységek elvégzésének részletes elõírásait tartalmazzák.

Negyedik szint

Feljegyzések, nyilvántartások, bizonylatok, amelyek az általunk nyújtott szolgáltatás minõségével és az integrált rendszer mûködésével kapcsolatosak.


I. MKEB kézikönyv, Minõség és KEB politika

II. Eljárás Utasítások

III. Szakmai Protokollok, Munkautasítások, Szervezeti és Mûködési Szabályzat

IV. Feljegyzések (nyilvántartások, bizonylatok, stb.)

A rendszer bevezetésével biztosítjuk a környezetrõl való gondoskodást, a munkavállalók és a betegek egészségének megóvását, biztonságát.

A KIR felépítésében követi a teljeskörû minõségirányítás (TQM) gondolkodás módjának egy ismert ajánlását:tervezz → végezd → ellenõrizd → cselekedj

Szakkórházunk környezetpolitikájában kötelezettséget vállal arra, hogy a környezetvédelmi, munkavédelmi jogszabályokban foglaltakat betartja, azt tevékenysége során alkalmazza.

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer eljárásaiban szabályozni kell a következõket:

 • Környezetvédelmi hatások, rizikófaktorok
 • Egészségügyi és biztonsági követelmények a BS 8800 szabvány követelményeivel összhangban
 • Hulladék- és szennyezõanyag kibocsátás (vízbe kerülõ, veszélyes amyagok, veszélyes hulladékok), környezetvédelmi teljesítményindex
 • Balesetek megoszlása
 • Energia megtakarítás

Dolgozatomban arra igyekeztem rávilágítani, hogy napjainkban egyre inkább elõtérbe kerül a bennünket körülvevõ környezet védelme, ezen belül a hulladékok helyes megsemmisítésének módja.

Célunk

 • A szakkórház telephelyein keletkezõ veszélyes hulladékok 100 %-ban történõ elkülönítése a kommunális hulladéktól
 • A környezeti hatások minimalizálása
 • A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvények, rendeletek betartása

Célunkat a következõ feladatok végrehajtásával érhetjük el:

 • Minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehetõ legkevesebb hulladék keletkezését eredményezze.
 • Törekedni kell a keletkezõ hulladék veszélyének csökkentésére
 • Gondoskodni kell a keletkezõ veszélyes hulladék kezelésérõl
 • A veszélyes hulladék kezelésekor be kell tartani a 102/1996. (VII. 12.) Korm. Sz. rendelet elõírásait.

Szakkórházunkban az osztályokon lévõ lejárt szavatosságú, gyógyászati célra már alkalmatlan gyógyszereket az egyéb hulladékoktól és gyógyszerektõl elkülönítve kell gyûjteni. Selejtezési jegyzõkönyv kíséretében évente kétszer (júniusban és decemberben) vissza kell juttatni azokat az intézeti gyógyszertárba, ahol biztosítjuk elszállításukig történõ szelektív elhelyezésüket. A lejárt szavatosságú gyógyszereket mûanyag zsákkal bélelt, „veszélyes hulladék” felirattal ellátott keményfalú kartondobozban gyûjtjük, melyet lezárt állapotban a keletkezési helyrõl a gyûjtõhelyre szállíttatunk. Az egy év alatt összegyûlt, i kg. Mennyiséget meg nem haladó veszélyes hulladékot nem kell nyilvántartani, azonban a gyûjtés szempontjából veszélyes hulladéknak minõsül. Az elszállított hulladékról készült selejtezési jegyzõkönyvek másolatait a vezetõ szakgyógyszerész eljuttatja a KEB vezetõhöz. A KEB vezetõ nyilvántartást vezet az összegyûjtött és elszállított hulladékról. Ez a nyilvántartás nem selejtezhetõ. A KEB vezetõ a környezetvédelmi hatóságoknak minden évben megküldi a 102/1996 (VII. 12.) Korm. Sz. rendeletben elõírt veszélyes hulladék adatszolgáltatást.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy szakkórházunkban a veszélyes hulladékokra vonatkozó rendeletek betartásával végezzük feladatainkat, munkánkat, ezzel megvalósítjuk célkitûzéseinket, valamint gondoskodunk környezetünk védelmérõl.

Felvetõdik bennem is a kérdés; vajon a lakosság körében hogyan történik a lejárt szavatosságú gyógyszerek megsemmisítése? (Szemetes kukákba vagy a WC-k lefolyóiba kerülnek?) Ha ez így történik, keveredésük elkerülhetetlen a kommunális hulladékkal, ami komoly veszélyforrás lehet!

Célunk, hogy minden ember számára világossá váljon a lejárt gyógyszerek megsemmisítésének helyes módja. Széleskörû tájékoztatásra, a média segítségére van szükség! Elsõsorban arra, hogy valaki, vagy valakik felvállalják ezt a halaszthatatlan, égetõ problémát, mert a gyógyszertárak a hatalmas költségek vonzata miatt ezt nem tudják megoldani.

Joggal merül fel tehát a kérdés: várható-e, s vajon mikor várható a lakosság körében a lejárt szavatosságú gyógyszerek szelektív gyûjtésének, szakszerû megsemmisítésének megszervezése.

Megválaszolására össztársadalmi szinten orvosolható probléma, remélhetõleg a közeljövõben erre is sor kerül!

És végül Beethoven szavait idézem:

„Az ember arra született, hogy keresse a szépet,
kövesse a jót, cselekedje a legnemesebbet.”

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!


Kapcsolódó téma:


Ezen cikk bármilyen további felhasználása csak írásbeli engedéllyel történhet.